สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2703
Page Views 14982
 
สำนักงานปลัด

ว่าที่ร้อยโทปรัชญา ศรีเสนพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางบัวแก้ว โมฆรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเชาวัศ ดอนโอฬาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสุวิทย์ สุริฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางนงนุช ผลสว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จ่าเอกชัยชาญ อรุณรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางสาวสุภเนตร มีไชยา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ อนันทวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณิชกานต์ อรุณรัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร เพียรสดับ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวปริชาติ หระมาตย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นางสาวรวิวรรณ แดนกมล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสิจันพร พิเคราะห์ภูมิ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตระวี ตรีวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

จ่าสิบเอกเจษฎาภรณ์ หรพริ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายมัฆวาน หรบรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวประภัสสร พิเคราะห์ภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉัตรนภา ศรีวิพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุริยา เกตุโล
นักการ

นายธานี ศรีโยธี
พนักงานขับรถยนต์

นายเป็นหนึ่ง ประสีระตา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอัจฉริยา นันทิยา
ประชาสัมพันธ์

นางรุ่งนภา ศรีวิจารย์
แม่บ้าน

นางคำมูล หรสิทธิ์
แม่บ้าน

นายอนุสิทธิ์ ไชยฮะนิจ
พนักงานขับรถยนต์

นายสัมพันธุ์ ศรีวิพันธุ์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายหนูทรัพย์ กมลภพ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายทวี หันจรัส
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายวงษา กมลภพ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายยุรนันท์ สนั่นก้อง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายมี ศรีชูยงค์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ems

นายเคนด้วง หระสิทธิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย