สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2698
Page Views 14977
 
สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ บุญแสน
ประธานสภา อบต.เจ้าท่า

นายฉลอง หรพูล
รองประธานสภา อบต.เจ้าท่า

นายพรวิเศษ ประสีระตา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายประจวบ วิชัยแสง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายวีระ อนันทวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายทองสุข รัตนวิสัย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายเชี่ยวชาญ จำปาชุม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นายบุญโชติ ศรีสัตย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นางทัศนีย์พรรณ วันชูเสริม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายบุญศรี หันไชยโชติ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายเกษม ศรีวิจารย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายวิเศษ อามาตย์มนตรี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายเทียมจิตร สาระเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายจิตรณรงค์ อินทะสอน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายสนั่น อรัญพันธุ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายเทียนทอง แสนเสนยา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายโกศล หระมาตย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นายบุญศรี ศรีพงษ์พันธุ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นายจันแดง รัตน์วิไสย์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

นางวิไลวรรณ เย็นไทย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นายเจริญ บัวคำภู
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10

นางสายใจ คงประเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายทองพูล ศรีพงษ์เสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

นายมิถุนา แน่นอุดร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12

นายเฉลิมชัย วงค์จันทร์เรือง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12

นายบรรจง เขตผดุง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13

นายกาไว ทิณรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13

นายสมัย หลักแวงมล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14

นายเพ็ชร ระดาฤทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 14

นางจีรภรณ์ นาสมวา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15

นายสมบูรณ์ บัวหาร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16

นายถวิล ศรีชัยเชิด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 16