สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2683
Page Views 14962
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า เป็นเขตการปกครองของอำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกมลาไสย  และทิศใต้ของ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ห่างจากตัวอำเภอกมลาไสย ประมาณ  ๑๕ กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  ๒๙  กิโลเมตร  สภาพโดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  มีเขตติดต่อพื้นที่ตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
          ๑) ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลธัญญา   และตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
          ๒) ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลลำชี  อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  และตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๓) ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และตำบลดินดำ  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๔) ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลธัญญา  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
                   ๑.๒) เนื้อที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๓  ตารางกิโลเมตร   หรือ  ประมาณ  ๒๖,๘๗๕ ไร่  ( ๑ ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ๖๒๕ ไร่ )
                   ๑.๓) สภาพภูมิประเทศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีคลองชลประทานไหลผ่านและมีแม่น้ำชีไหลผ่าน  กั้นระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดร้อยเอ็ด  ตลอดจนมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมายเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชฤดูแล้ง  สภาพภูมิอากาศ  มี ๓ ฤดู  ดังนี้
          ๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  อากาศร้อน  พื้นที่แห้งแล้ง
          ๒) ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ถึงเดือน ตุลาคม  ฝนตกชุก  พื้นที่การเกษตรบางส่วนน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำชีมีปริมาณมาก
          ๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน กุมภาพันธ์  อากาศหนาว  พื้นที่แห้งแล้ง
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๖,๘๗๕  ไร่  ซึ่งแยกเป็น
                    ๑.๔) พื้นที่ทั้งหมดประมาณ        ประมาณ  ๒๖,๘๗๕  ไร่
          ๑) พื้นที่ทำกาเกษตร                ประมาณ  ๒๓,๑๙๔  ไร่
          ๒) พื้นที่แหล่งน้ำ          ประมาณ  ๒,๐๘๑    ไร่
          ๓) พื้นที่ดินสาธารณ/ อื่นๆ ประมาณ  ๑,๖๐๐  ไร่
 
  
                     ๑.๕) จำนวนหมู่บ้านและประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีดังต่อไปนี้

 
หมู่ที่
 
ชื่อบ้าน
 
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม









๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
บ้านท่าเพลิง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านเก่าน้อย
บ้านโนนรัง
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านท่าใหม่
บ้านแจ้งจม
บ้านท่ากลาง
บ้านหนองบัว
บ้านโจด
บ้านดงลิง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านท่าสามัคคี
บ้านหนองบัว
บ้านท่าเพลิง
บ้านโจด
๑๒๙
๑๖๔
๑๒๕
๖๔
๕๖
๑๔๓
๑๕๘
๑๒๔
๑๔๑
๑๐๖
๑๑๕
๑๗๓
๑๙๓
๑๑๓
๙๖
๑๐๗
๑๙๘
๓๓๔
๒๖๔
๑๓๕
๑๐๙
๒๕๒
๓๓๘
๒๘๒
๓๔๑
๒๕๘
๒๘๒
๓๐๒
๓๖๕
๒๖๖
๑๖๙
๒๕๙
๒๕๐
๓๔๐
๒๕๙
๑๔๐
๑๑๘
๒๗๑
๓๒๖
๒๘๖
๓๓๕
๒๖๒
๒๖๑
๒๘๒
๓๗๐
๒๕๗
๑๘๔
๒๓๗
๔๔๘
๖๗๔
๕๒๓
๒๗๕
๒๒๗
๕๒๓
๖๖๔
๕๖๘
๖๗๖
๕๒๐
๕๔๓
๕๘๔
๗๓๕
๕๒๓
๓๕๓
๔๙๖
  รวม ,๐๐๗ ,๑๕๔ ,๑๗๘ ,๓๓๒
(ข้อมูล สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นอำเภอกมลาไสย)
 
                     ๑.๖) ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  มีดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง











๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖


 


บ้านท่าเพลิง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านเก่าน้อย
บ้านโนนรัง
บ้านหนองมะเกลือ
บ้านท่าใหม่
บ้านแจ้งจม
บ้านท่ากลาง
บ้านหนองบัว
บ้านโจด
บ้านดงลิง
บ้านเหมือดแอ่
บ้านท่าสามัคคี
บ้านหนองบัว
บ้านท่าเพลิง
บ้านโจด


 


นายวินัย   วงค์จันเรือง
นายธงชัย   จิตราช
นายสมบูรณ์   วันชูเสริม
นายชาญชัย  ศรีสัตย์
นายบุญถิ่น  ศรีวิจารย์
นายสรรชัย   บุทธิทักษ์
นายประสาร  อรุณรัตน์
นายสมจันทร์  เห็มนุช
นายเรียงฉันท์  ระดาฤทธิ์
นายอาคม  ศรีโนนยาง
นายไพศาล  รัตน์วิสัย
ร้อยตำรวจเอกเพียรเลิศ  แสนสง่า 
นายถวัลย์   หาญอาษา
จ่าเอกชิตษณุพงษ์  เพียรสดับ
นายโสภา  หันประดิษฐ
นายคำมอญ  ศรีพงษ์เสริฐ


 


ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กำนันตำบลเจ้าท่า


 
 
.สภาพทางเศรษฐกิจ
          ๒.๑) อาชีพ
          เนื่องจากพื้นที่ตำบลเจ้าท่า เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประกอบกับมีชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)  อาชีพรองได้แก่  อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  และเลี้ยงสัตว์  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๕,๐๐๐  บาทต่อปี (ข้อมูล จากฐานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑)
          ๒.๒) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
          ๒.๒.๑). ธนาคาร                              -         แห่ง
          ๒.๒.๒). โรงแรม                               -         แห่ง
          ๒.๒.๓). ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                  ๒        แห่ง
          ๒.๒.๔). ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                   ๒        แห่ง
          ๒.๒.๕). โรงสี                                  ๑๔      แห่ง
          ๒.๒.๖). อุตสาหกรรมในครัวเรือน   ๑๓     แห่ง
  
๓.สภาพทางสังคม
   ๓.๑). สภาพทางการศึกษา
          ๓.๑.๑). โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  ๒ แห่ง  เป็นของรัฐบาล  ได้แก่
              ๑).โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมตั้งอยู่ในเขต บ้านเก่าน้อย  หมู่ที่ ๓
              ๒). โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา        ตั้งอยู่ในเขต  บ้านท่ากลาง หมู่ที่ ๘
          ๓.๑.๒). โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  ๒  แห่ง  เป็นของรัฐบาล  ได้แก่
              ๑). โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยาตั้งอยู่ในเขต  บ้านท่าเพลิง  หมู่ที่ ๑
              ๒). โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา  ตั้งอยู่ในเขต บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๑๔
          ๓.๑.๓). ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        จำนวน  ๑  แห่ง
              ๑). ตั้งอยู่ที่วัดบ้านท่าเพลิง  หมู่ที่ ๑
          ๓.๑.๔). ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนประจำตำบล  จำนวน  ๑   แห่ง
              ๑). ตั้งอยู่ที่วัดบ้านท่าเพลิง   หมู่ที่ ๑๖
          ๓.๑.๕). ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา  จำนวน  ๔   แห่ง
              ๑). ศูนย์วัดจันทร์ท่าเพลิง  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา  ตั้งอยู่หลัง อบต.เจ้าท่า  หมู่ที่ 6
              ๒). ศูนย์วัดศรีสุนทรเหมือดแอ่  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน  อยู่ในบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๒
              ๓). ศูนย์วัดบ้านท่ากลาง  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน  ตั้งอยู่เขต  บ้านท่ากลาง  หมู่ที่ ๘
              ๔). ศูนย์วัดปทุมเกสรหนองบัว  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา  ตั้งอยู่เขต บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๙
          ๓.๑.๖). ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            จำนวน  ๑๗   แห่ง
             ๑). ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า  จำนวน  ๑   แห่ง
             ๒). หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๖  จำนวน  ๑๖  แห่ง
   ๓.๒). สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          ๓.๒.๑). วัด   จำนวน  ๑๑  แห่ง   ดังนี้
              ๑).วัดจันทร์ท่าเพลิง             ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑
              ๒).วัดศรีสุนทรเหมือดแอ่        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๒,๑๒
              ๓).วัดบ้านเก่าน้อย              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๓,๔
              ๔).วัดป่าพรมรังษี                ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๖
              ๕).วัดบ้านแจ้งจม                ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๗
              ๖).วัดบ้านท่ากลาง              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๘
              ๗).วัดปทุมเกษรหนองบัว        ตังอยู่ในเขตหมู่ที่  ๙,๑๔
              ๘).วัดบ้านโจด                   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๐,๑๖
              ๙).วัดบ้านดงลิง                  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๑
             ๑๐).วัดป่าบุญญาวาสวนาราม   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๒
             ๑๑).วัดใหม่สามัคคี               ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๓
          ๓.๒.๒). สำนักสงฆ์       จำนวน  ๒  แห่ง
              ๑). วัดบ้านหนองมะเกลือ       อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕
              ๒). วัดดงคอนสวรรค์            อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗                             
  ๓.๓). สาธารณสุข                จำนวน  ๒  แห่ง
          ๑). โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (ท่าเพลิง)ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๖
          ๒). โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (หนองบัว)ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๙
  ๓.๔). ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  จำนวน  ๑  แห่ง
          ๑). จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย (บ้านท่าสามัคคี)      อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๓  จำนวน ๑ แห่ง
  ๓.๕). ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่
          ๑). ดงฟ้าระงึม    มีพื้นที่ ๑๓๓ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖
          ๒). ดงคอนสวรรค์  มีพื้นที่ ๑๗๑ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๓). ดงหนองจอก แปลงที่ ๑   มีพื้นที ๖๑๔ ไร่        อยู่ในเขตหมู่ที่ ๙
          ๔). ดอนเจ้าปู่ มีพื้นที่ ๑๕ ไร่        อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐
.         ทรัพยากรน้ำ   หนองน้ำสาธารณะ  มีดังนี้
          ๑).บึงสิม          มีพื้นที่  ๒๑  ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑
          ๒).บึงอ้อ           มีพื้นที่ ๑๒๒ ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒
          ๓).หนองปราการ        มีพื้นที่ ๓๓๘ ไร่      อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓
          ๔).หนองกุดแคน        มีพื้นที่  ๕๐  ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๕).หนองกุดขวาง        มีพื้นที่  ๔๕  ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๖).หนองกุดตากล้า        มีพื้นที่  ๓๐  ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๗).ห้วยกุดเวียน            มีพื้นที่ ๓๐๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๘).หนองพี่หนองน้อง      มีพื้นที่  ๗๑  ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗
          ๙).หนองแสนหมอยา      มีพื้นที่  ๕๒  ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘
          ๑๐).หนองบึงน้อย         มีพื้นที่  ๗  ไร่    อยู่ในเขตหมูที่ ๑๒
          ๑๑).หนองบึงหล่ม         มีพื้นที่  ๗  ไร่    อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒
          ๑๒).หนองดูน              มีพื้นที่ ๑๒๙ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
          ๑๓).หนองสวน             มีพื้นที่  ๘   ไร่   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
          ๑๔).หนองช้างตาย         มีพื้นที่  ๖   ไร่   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๔
          ๑๕). หนองบัว             มีพื้นที่  ๕๐ ไร่   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๕
          ๑๖). หนองคอนสวรรค์มีพื้นที่  ๑๔ ไร่       อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๖