สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2674
Page Views 14953
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission)
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า"ชุมชนเข็มแข็ง  แหล่งการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  แผ่นดินเกษตรอุตสาหกรรม
นำเทคโนโลยีข่าวสาร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
พันธกิจ (Mission)
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า

 
 ภารกิจหลักที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ภารกิจหลักที่ 2 : จัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้
 ภารกิจหลักที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชน
 ภารกิจหลักที่ 4 : พัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมชุมชน
 ภารกิจหลักที่ 5 : อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภารกิจหลักที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน